Kontakt

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o naszych usługach.

"W ZACISZU"

Wicie ul. Morska 3, 76-150 Darłowo, 

woj. zachodniopomorskie Polska

NIP: 6691495791

+48 601860474

94 315-54-05

zacisze@wp.pl

https://www.facebook.com/zaciszewicie/

Numer konta na który należy wpłacić zadatek po dokonaniu rezerwacji

PKO BP Sławno

"W Zaciszu" Usługi i Handel

Zenon Hinc

10 1020 4681 0000 1702 0004 4040

W przypadku rezygnacji zadatek nie będzie zwracany.


Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest  „W Zaciszu” Usługi i Handel Zenon Hinc ul. Morska 3 76-150 Wicie NIP 6691495791 ; w sprawach dotyczących Pani / Pana danych prosimy o kontakt pod adresem poczty email : zacisze@wp.pl lub korespondencyjnie na adres administratora danych osobowych;

2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia drogą telefoniczną i mailową, wystawiania dokumentów, faktur, płatności gotówkowych i bezgotówkowych, w celach podatkowych i rachunkowych;

3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;

4. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępnione organom władzy publicznej w zakresie które wynikają z przepisów prawa

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim przepisy prawa nakazują administratorowi przechowywanie dokumentacji, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1);

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą; 

11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne